MR kandidaten gezocht

MR kandidaten gezocht

Donderdag 25 juni 2020

Zoals eerder verteld in de nieuwsbrief loopt eind van dit schooljaar de zittingsperiode van de huidige MR-leden af. Door de coronaperiode is besloten dat de verkiezing van de oudergeleding zal verschuiven naar begin volgend schooljaar. Daarom zal na de zomervakantie een verkiezing plaatsvinden voor nieuwe MR-leden.

Wij (de MR) informeren u graag over de kandidaatstelling en het verloop van de verkiezing van de nieuwe oudergeleding (die zal plaatsvinden tijdens de kennismakingsgesprekken op dinsdag 6 oktober en donderdag 8 oktober 2020)!

 

Samenstelling MR: onze MR bestaat uit 2 leden namens de ouders en 2 personeelsleden. De directeur van de school woont de MR-vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, maar is geen lid van de MR.

De zittingsperiode van de MR is maximaal 4 jaar. De leerkrachtgeleding heeft haar eigen verkiezingstraject. Deze verkiezing zal nog wel dit schooljaar plaatsvinden. Bij de ouderverkiezing ontvangt elk gezin 1 stemformulier, ongeacht hoeveel kinderen u op school heeft.

Werkzaamheden van de MR: de MR is namens ouders en personeel gesprekspartner voor het bevoegd gezag, dat wil zeggen het bestuur van de school/RVKO. Alle zaken die betrekking hebben op de school, de organisatie, het onderwijs, personeel, enz. kunnen onderwerp van gesprek zijn. Volgens de Wet op Medezeggenschap Scholen is het bestuur verplicht advies of instemming te vragen over een aantal vastgelegde onderwerpen: de doelstelling van de school, uitbreiding van werkzaamheden van de school, de besteding van de ouderbijdrage en overblijfgeld, vaststellen onderwijstijd, tussenschoolse opvang, etc. De MR vergadert ongeveer 5x per jaar. 

Meedenken?: vindt u het leuk om mee te denken en te praten over de ontwikkelingen op BS Müllerpier? Dit is uw kans! U bent voor de oudergeleding verkiesbaar als u ouder bent van een kind op BS Müllerpier (bij voorkeur in de onder- of middenbouw).  U kunt zich kandidaat stellen voor de volgende zittingsperiode door een bericht te sturen aan Frank of Tineke . Als er 2 of minder kandidaten zijn, vervallen de verkiezingen en worden de kandidaten automatisch benoemd als lid van de MR.

Kandidaat stellen?

Wilt u zich kandidaat stellen? Dat kan tot en met 17 juli. Van 21 september tot en met 2 oktober kunt u vervolgens campagne voeren. 

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u die natuurlijk altijd stellen aan de zittende MR-leden: Tineke van Calster (moeder van Suze uit groep 6 / t.van.calster@skvr.nl) en Frank Picard (vader van Lola uit groep 6 / sintjobskade812@gmail.com). 


Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl