Passend onderwijs (PPO)

Passend onderwijs (PPO)

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. 

Sinds 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen er voor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn. 

De mogelijkheid dat een kind voor de beste ondersteuning een passende plek vindt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (cluster) onderwijs bestaat nog steeds. Er is alleen nog mogelijkheid voor extra financiering binnen het reguliere basisonderwijs voor leerlingen met een visusbeperking en/of ernstige spraak-taalstoornissen. 

Om het bovenstaande mogelijk te maken werken basisscholen nauw samen. Deze samenwerking vindt plaats in een samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Wij zijn als school verbonden aan: 

Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam)

Onderwijs Advies Team (OAT) Delfshaven

Schoolcontactpersoon Jet Laforet

Telefoonnummer 010-3031436

www.pporotterdam.nl 

In het samenwerkingsverband organiseren scholen de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

 

Passend onderwijs - op school 

Wanneer een kind op een school wordt aangemeld, probeert deze school zoveel als mogelijk een passende onderwijsplek te bieden. Alle scholen moeten aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Alle basisscholen hebben een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school. 

Bij de aanmelding moeten de ouders alle belangrijke informatie over hun kind kenbaar maken aan de school, ook de mogelijke extra ondersteuning die hun kind op school nodig heeft. Tevens moeten ouders aangeven of hun kind bij meerdere scholen is aangemeld en welke de eerste school van aanmelding is. 

De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. Tijdige aanmelding (bij voorkeur 10 weken voor de start van het schooljaar) is dus erg belangrijk.

Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoefte van het kind, de mogelijkheden van de school en de andere scholen in de regio, en de voorkeuren van de ouder(s)/verzorger(s).

Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht. Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek, doet de school uiteraard in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Slechts in uitzonderlijke situaties mag een school een kind weigeren zonder dat daar een zorgplicht aan verbonden is. Dit alles, en nog vele andere zaken met betrekking tot het toelatingsbeleid, is terug te vinden op de website van de school of op te vragen bij de directie van de school. 

Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, zal een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. 

Voor kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben, zal er weinig veranderen. Wel bestaat de mogelijkheid dat er op termijn op school of in een groep meer kinderen komen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit is echter afhankelijk van de afspraken die de scholen in de regio met elkaar maken. 

Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering van passend onderwijs is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouder(s)/verzorger(s) en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan ontwikkelen. We noemen dat educatief partnerschap. 

Deze vorm van partnerschap, waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende de gehele schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het verblijf van een kind op school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs, worden ouders/verzorgers nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/bij het kind van belang zijn. 

Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen op basis van een transparante houding, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs, zorgt voor een betere samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. Samen is meer!

Het schoolondersteuningsprofiel van Basisschool Müllerpier is te vinden onder de button schoolgids.

 

 

Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl